مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 • قائم‌مقام و معاون مستند
  مرتضی رزاق‌کریمی
  m.hamidi.m@gmail.com
  88511275 / 88511278
 • مدیر امور مجامع و جشنواره‌هاف
  مرتضی رزاق‌کریمی
  m.hamidi.m@gmail.com
  88511275
 • مدیر امور مجامع و جشنواره‌هاف
  مرتضی رزاق‌کریمی
  m.hamidi.m@gmail.com
  88511275
 • مدیر امور مجامع و جشنواره‌هاف
  مرتضی رزاق‌کریمی
  88511275
 • مدیر امور مجامع و جشنواره‌هاف
  مرتضی رزاق‌کریمی
  m.hamidi.m@gmail.com
  88511275
 • مدیر امور مجامع و جشنواره‌هاف
  مرتضی رزاق‌کریمی
  88511275